שש הנהגות

אבל בפיתוח תורת ראשי ההנהגה בס' אילימה מסתבך מאוד התיאור הפשוט שבס' פרדס דמונים . תחילה מפורטות שש הנהגות ( שהן התלבשויות ) אשר ' לעולם אין סוף בתוך ( 1 ) ! 'כולם 'שיימצא אין סוף אפילו ; 'במלכות ( 2 ) 'שיימצא מתעלם בלבוש הכתר , והכתר מלביש לאין סוף ! ונמצא אין סוף בכתר שבכתר בתוך כל ( 3 ) ; 'הספירות 'שיימצא אין סוף בכתר שבכתר , וכתר שבכתר בתוך החכמה שבכתר ומשם מתפשט בכל ( 4 ) ; 'הספירות 'אין סוף מתלבש בכתר שבכתר וחכמה עצמה והדעת , והם נשמה ( 5 ) ! 'לספירות 'שיהיה מתלבש בכתר שבכתר ובחכמה שבכתר ובחכמה ובדעת ובבינה' , ( 6 ) 'כאשר הבינה ילביש הדעת , והדעת ילביש אור החכמה , והחכמה ילביש אור חכמה שבכתר , ואור חכמה שבכתר ילביש אור הכתר עצמו ואור הכתר ילביש אור . 102 'אין םוף מידת ההתלבשות תלויה במצב הספירות , אך העיקר החשוב הוא ש'כאשר ישתלמו הנאצלים ויוכנו — אור אין סוף יושפע . 'עליהם רק כאשר לא 'יוכלו לסבול אור אין סוף' גנלל העדר הכנתם על ידי התחתונים . אז 'יתלבש אור אין סוף . 'ויתעבה לדעת רמ"ק התכוון רשב '' י בביטוי ' נשמתא לנשמתין' למצב שבו אין סוף מתפשט בספירות ללא הלבושים האלה—כאשר 'הספי...  אל הספר
מוסד ביאליק