פירושו של רמ"ק למאמר קו־המידה בס' פרדס רמונים

מאמר קו המידה ( בז"ח פר' ואתחנן ) פותח , לפי פירושו של רמ"ק , בקביעת מעמדו של האל הטראנסצנדנטי , מחויב המציאות , שאינו מושפע ואינו משתנה על ידי כל התהליכים המתרחשים לאחר מכן —הוא 'נהורא דלא קיימה . 'בנהורא כדי שיתחיל התהליך של ההתגלות 'הוצרך לומר גליף , אשר הכוונה לומר תחילת היעבות האור . 'להתגלות מה פירושה של התעבות זו —על כן 160 אילימה כה ע"א . נשמע עוד להלן . על כל פנים , לדעת רמ"ק מדגיש בעל הזוהר שההתגלות היא של האל עצמו : 'ואמר ונפיק , שהוא פועל עומר , ולא אמר ואפיק מפני כי הניצוצות האלה הם העצם המתפשט בתוך הספירה [ הספירות ] כאשר יתבאר , ולהיות כי זהו מציאות עצמותו לכן אמר ונפיק שפירוש יצא הוא בעצמו ולא מוציא לזולתו , כי התפשט עצמותו וגילויו הוא על ידי עצמו לא על ידי זולתו' . "" אבל עם כל חד משמעותם של הדברים האלה יש לשים לב שמדובר כאן על ניצוצות' שהם העצמות המתפשטת בספירות הכלים ; הנציצו דכל ניצוצין הוא 'אור המאורות , נשמה לנשמות , שהוא עצם האלוקות שהם עשר ספירות נשמה לספירות הכלים כדפירשתי בפרקים . 'הקודמים ואם נרצה לומר שעצם האלוקות מתחלק לעשר ספירות נשמה , הרי עלינו לסרס ולפר...  אל הספר
מוסד ביאליק