היחס שבין כלים לעצמות כיחס שבין חומר לצורה

כבר ראינו שבניסוחיו הכלליים מתאר רמ"ק את העצמות המתפשטת בכלים בעצמותו הפשוטה של אין סוף . במסגרת כללית זו משווה רמ"ק את היחס 111 אור יקר עמ' יד . 112 זבחי שלמים ג ע"ב . בין הכלים והעצמות ליחס שבין חומר וצורה . לפי השוואה זו אין סוף המתלבש בספירות משול לצורה המתלבשת בחומר : 'הגולם שהם הכלים והצורה שהוא העצמות , דהיינו צורת ונשמת האצילות , כמבואר בשער עצמות וכלים פ"ד' "י . בס' אילימה נידונית השוואה זו בהרחבה , והעיקרון של חומר צורה חל על כל דרגות המציאות : 'אין סוף צורה אל האצילות והאצילות כלים חומר אל הצורה העליונה , בדרך משל'ן וכן הלאה , דרך עולמות בי"ע ועד לחומר השפל . " כד מפרש רמ"ק גם את המאמר בראשית הזוהר : 'כבר פירשתי בס' פרדס דמונים בשער עצמות וכלים שתי בחינות שיש לספירות : , 'הא העצמות המתפ שט בתוכם שהוא צורה ונשמה לספירות ; והב / הספירות בעצמם שהם ככלים וגוף אל אותה הנשמה . והנה בערך הנשמה נקיט לישנא דצייר כל ציורין , דהיינו צורה אל הבלים , ובערך הספירות בעצמם נקט לשון חקיקה . שהוא היעבות הדברים יותר' .  אל הספר
מוסד ביאליק