שם בן ד'

אין ספק שעמדתו של רמ '' ק בס' פרדס דמונים אינה חד משמעית כל כי כפי ' שהרמ"ע מציג אותה . את דברי רמ"ק בשער יט פ"א ( המובא ע"י הרמ"ע כראיה להסברו ) יש להבין במשמעות הפוכה מזו שנתן להם הרמ"ע . שם נאמר : ואל יעלה בדעת המעיין לומר כי מה שאנו אומרים שם העצם ר"ל עצמות המאציל אין סוף ... אלא כוונתנו באמרנו שם העצם שהוא עצם הספירות , פי' שם הכולל כל עצמות הספירות . ונודע עניין האצילות הוא שמו של האין םוף , פי' מורה עצמותו ... האין סוף על ידי האצילות יהיה בית יד ושם אליו מורה על עצמותו כדי שנוכל להתעסק בו . ולכן שם בן ד' הוא שם כולל כל האצילות ' . אולם 'אין שם העצם מורה עצמותו המאציל , כי אין דבר שיגביל עצמותו ואחדותו . 'חלילה רק 'האצילות הוא שמו המורים קצת מהסתרו והעלמו , ושם 01 פלח הרימון יב ע '' א-ע"ב . תפיסת היחס שבין עצמות וכלים אצל רמ '' ע אינה מתאימד . לדעת רמ"ק , כסי שנראה להלן . 0 « שם יג ע"א . 97 קום יב ע ב . ועיין לעיל סרק ראשון הערות . 118 , 93 •» סלח הרימון יג ע '' ב . העצם , שהוא שם בן די , הוא המורד , על עצמות נאצליו כללם . 'ופרטם כאן מדובר רק על ספירות הכלים . שם בן ד' הוא מערכת...  אל הספר
מוסד ביאליק