תורתו של ר' דוד

כנגד טעתו של הרקנטי מעמיד רמ"ק את דברי ר' דוד מסר ליאון , וכבר ראינו < " > כיצד הוא דוחה לגמרי את דעת ר' דוד המבטלת את ממשותם האונ טית של הספירות . בפולמוס זה דעתו של רמ"ק היא בוודאי כדעתו של הרקנטי החיות שהוא הבורא ית' בכל המידות והספירות שיוכלו לפעול פעולתם' ( מנחת יהודה יג ע"ב ) % 'ובעבור כי הבורא נמצא בתוכם ממש על כן אין לקצץ ולומר כי עשרה מלכים הם שפועלים כולם אלא אחד הוא הפועל בכולם' ( שם יד ע '' א ;( 'בכל מקום שדיברו חז"ל בענין הספירות ואומרים דבר שאיני ראוי לאומרו אלא על הבורא , 'ית לא על הספירות דיברו אלא על הבורא שהוא בתוכם , ובעבור שהיו מדברים על אותר . ספירה על כן אומרים השבח ההוא כנראה כמדבר אל הספירה ההיא , מפני שהיו צריכים לד , על בן הזכירוה ושיבחו את הבורא ובקשו שיפעל עליהם במידה ההיא' ( שם טו ע"א . ( ר"י קארו אפילו מסתמך עליו בתפיסתו את הספיה ת בעצמות האל ( מגיד מישרים , וילנא תר"מ , כח ע '' א . ( ' 8 ספ"ר כי ע"א . " אילימה יח ע"א . 58 ש"ק עמ' . 111 וכן בעמי : 31 'שהאור הזה היה מתנוצץ בהם לכולט . 'בשוה ° * אילימה כז ע"א . לכל העניין הזד , נחזור בסוף הפרק . " לעיל , פר...  אל הספר
מוסד ביאליק