העלם וצמצום

בספרו על רמ"ק אומר הורודצקי , שבמשל הכדורים והאש שבסי פרדס דמונים שער עצמות וכלים פרק ט ) 'מרמז רמ"ק על סוד הצמצום שנתפתח ונתעמק אחריו על ידי האר"י ונעשה ליסוד תורתו של האחרון' "י' על משמעותו של משל זה נדון בסעיף הבא , אולם ברור גם בראייה ראשונה שאין כאן צמצום במובנה של קבלת האר"י . אדרבא , אין סוף אינו מסתלק כדי לאפשר את תהליך האצילות , אלא הוא מפעיל את עצם התהליך הזד ! . הפעולה הראשונה אצל האר"י היא שלילית . ואילו כאן היא חיובית . אמנם , לפי הכלל 'ההתגלות סיבת ההעלם וההעלם סיבת , 'ההתגלות הרי פעולה חיובית זו היא בעת ובעונה אחת גם שלילית : כלומר האצלת הספירה הראשונה היא היא אקט של צמצום . העלם והתלבשות אור אין סוף . על ידי כך יכולות הספירות המקבלות את השפע האלוהי להעביר אותו למטה : 'המידות הם המשערים שיעור ההנהגה אל התחתונים , שהרי צמצמו אור השגחתו והלבישוהו' . «» אם כי הספירות אינן מגבילות את גדולתו ורוממותו של אין סוף , הרי בכל זאת האצילות ' הוא מקום שכינתו ; זהו שצמצם את עצמו להראות העמים כבודו כדי שיוכלו להשיג בקצת מגדולתו ... וזהו טעם האצילות כדפירשתי בשער השניי . « 49 שם 172 ע"ב...  אל הספר
מוסד ביאליק