השגת־לבוש של כתר

בהבדל מן הספירות האחרות יש לכתר מידת מה של השגה במאצילו . השגה זו היא בירצוא ושוב' . " אבל אפילו בשיא השגתו אין כתר מגיע אלא למה שנקרא השגת לבוש ולא להשגת העצמות : 'והנאצל הראשון יתקרב כל מה שאפשר להתקרב' וישיג את עצמו שהוא נפעל ונאצל ממנו , ובזה יכיר גדולת מאצילו בהשגת עצמותו שהאצילו מאצילו על התכונה ההיא , והיינו השגת מלבוש' . " 9 השגה זו היא השגה חלקית של כתר בתוך עצמו ; כלומר , כתר עצמו אינו יכול להשיג את עצמו בשלמות % יש בו בחינה שאינה מוכרת לו % ' הרי שהכתר עצמו יש מניה וביה חלק שממנו אליו נעלם , שאין כל עצמו מגיע את עצמו . ואל תתמה על זה , שהרי הכתר דבק במאציל וראוי שיתעלה המאציל , וכשיתן הכתר דעתו להשיג מאצילו , לא ישיגהו ... כשיתן דעתו להשיג את עצמו מצד מאציל לא ישיג עצמו , וכשיתן דעתו להשיג עצמו מעצמו אל עצמו ישיג עצמו' . 150 בחינה זו של כתר , שבה הוא יוצא מן המאציל , היא פרט מוקשה בתורת האלוהות של רמ"ק : האם היא עדיין בגדר אין סוף עצמו , או שהיא כבר מחודשת ? מבלי לענות על השאלה הזאת בשלב זה של הדיון יש להתעכב על עוד עניין אחד , שבו נראה כאילו דו המשמעות שאנו דנים בה כאן היא ...  אל הספר
מוסד ביאליק