שורש השורשים

שאלה זו אפשר לשאול גם לגבי כינוי אחר שבא לרמ"ק מן ההשפעה הניא 1 פל טונית שבקבלה י שורש השורשים . במבט ראשון נראה כינוי זה ( והדומים לו כגון : שורש כל השורשים , עצם השורש' השורש העליון , השורש הנעלם ) כציון מובהק של האל עצמו 5 'המקור והשורש האמיתי , שהוא שורש בל השורשים ומקור כל המציאויות מלך מלכי המלכים' . " שורש השורשים הוא הוא המאציל 3 י . וכן בס' שעור קומה' כשמדובר על אחדות השכל המשכיל והמושכל : 'והנה ג' ספירות אלו בהיותם בתוך השורש העליון , שורש השורשים' הם מתייחדים בשורשם תכלית . «« 'יחוד גם בם' אילימה נאמר על הכתר שהוא אין סוף בכל אחד מהדרושים שהורשענו לתארו בהם צריכות פירוש' —פלח הרימון יב ע '' ב . " י אילימה ח ע"ב . ° שם טו ע"ב . י" שם ס"ז ע '' א . ועוד נשוב לטפל בקטעים חשובים אלה . על כל הבעיינות שבמושג האין האלוהי עיין בחלקו הראשון של מאמרו של שלום 3 . "Eranos" 1957 ( להלן Schopfung aus Nichts und Selbstverschriinkung Gottes ( S . N . — * ספ"ר פז ע"א , וכך על פי לשון תשובת ר' האי בעניין הצחצחות : 'שורש השורשים הנקרא אין סוף' —עה ע"ב . ( עיין גם קכז ע"א . ( בצורר . ברורה נקר...  אל הספר
מוסד ביאליק