הערות לפרק חמישי

1 ) Aristoteles , Anal . pr . II , 23 , 68 b , 15—29 2 ) Anal . pr . II , 24 ( 3 על השימוש בהסתכלות האידתית בחיבורי Lambert ( המאה הי"ח ) ראה : Cassirer , ; Das Erkenntnisproblem , II על הוסרל' ראה ברגמן / הוגי הדור' תרצ"ה' עמ' , 92 על ההבדל בין אינדוקציה והסתכלות אידתית ראה גם Max Scheler , Vom Ewigen 1 m Menschen . K ( 4 ה . פרנקל' מבוא למתימטיקה' פרק שני 3 § ' 5 ) Francis Bacon , Novum Organum , 1 6 ) J . St . Mill , Logic , III , 3 , 3 ; III , 4 , 2 7 ) L . S . Stebbing , A Modern Introduction to Logic , 1930 , p . 251 8 ) John MaynarJ Kcyncs , Treatise on Probability 9 ) Josef Schaechter , Prolegomena zu einer kritischen Grammatik , 1935 , p . 43 הוצאה עברית 10 ) D . Hume , A Treatise of Human Nature , III 6 , III 8 , III 15 . ( : ; Macnabb , Hume on Induction ( Revue In- ( מסכת טבע האדם' עמי 305 ' 191 ' 162 ternat . de philos ., 1952 ) 11 ) J . St . Mill , Logic III , 3 , 1 12 ) Mill , Logic II , 3 , 3 13 ) Mill , Logic III , 24 , 5—7 14 ) Mill , Logic Ill , 3 . 1 : Axiom of the ...  אל הספר
מוסד ביאליק