(יג) ביקורת תורתו של רייכנבאך

. 1 ראינו קודם , שתורתו של רייכנבאך צריך להבינה מתוך הרקע הכללי של האסכולה הפוזיטיביסטית , שהוא קרוב אליה ( ויטגנשטיין , שליק , פייגל ) . * 1 על הספקנות של האסכולה הזאת ועל טענתה , כי האמונה בחוק הסיבתיות היא אמונה תפלה , אמר ברטראנד ראסל ו א ] במאמרו 'הגבולות של , "'האמפיריזם כי ' פילוסופיה האומרת , שזו היא דעתה , אינה . 'ישרה ראינו , כיצד רייכנבאך משתדל להיחלץ מכבלי האמפיריזם , אולם אין הוא מנסה דחייה עקרונית של האמפי ריזם . שלא יטענו כנגדו , שבטחונו באינרוקציה אינו אמפיריסטי , עושה הוא תורה עיונית , 'עצה'ל , 'כלל מעשי'ל ל'הוראה להימור נבון , שאין לבוא עליהם בטענות עיוניות . אולם ניסיון זה להימנע מן הקשיים על ידי שמשפט עיוני נעשה כלל מעשי , מעוררנו לשאול ; האם אפשר כלל מעשי , שאינו מתבסס על עיונים תיאורטיים ? הרופא המשיא עצה לחולה , מתבסס על ידיעות עיוניות בעניין התהליכים בגופו של האדם . המפנה המעשי אינו קובע שום חידוש . וגם התי אורטיקן של האינדוקציה מבסס , בעצם , את עצתו להימור וכוי על עיונים תיאורטיים . מותר לנו אפוא להסיח את רעתנו מן המפנה המעשי בתורת רייכנבאך וליתן את דעתנו ע...  אל הספר
מוסד ביאליק