(יג) הרידוקציה של ההיקש. השלישיה שאינה־מתלכדת

הסברנו לעיל את המשמעות של התנועות במלים המלאכותיות Barbara וכוי , שבהן מכנה המסורת את האופנים השונים . עלינו להוסיף עוד ביאורים למשמעות העיצורים . האותיות , B , c , D , F שבהן מתחילים כינויי האופנים בתמונה הראשונה , הן האותיות הראשונות של הא"ב הלטיני . בכל יתר התמונות מציינת אות ההתחלה של כינוי האופן את האופן של התמונה הראשונה , אשר עליו אפשר ליהעמיד ( dvuyeiv , reducere ) את האופן הזה , כשדופצים לתת להיקש ביטוי על ידי התמונה הראשונה , . 'מדעית'ה אפשר איפוא להעביר , למשל , את Bramantip של התמונה הרביעית אל Barbara של התמונה הראשונה , את Damans אל , Darii את Fesapo ואת Fresison אל , Ferio וכך בכל התמונות . באמצע מלת הזכרון מציין , s שלשם אותה ההעמדה צריך להפוך את המשפט הפיכה טהורה ; ( simplex ) ואילו מציין את ההפיכה m ; per accidens רומזת להפיכת סדר ההקדמות : ( metathesis ) c אומרת לך שיש להוכיח את ההיקש באופן בלתי ישיר ( לעיל , סעיף ה , הערה , ( , per contradictoriam על ידי סתירת סתירתו . רוצים אנו , למשל , להעמיד את Cesare של התמונה השנייה על ceiarent של הראשונה , עלינו להפוך הפיכה טה...  אל הספר
מוסד ביאליק