הערות לפרק שלישי

( 1 על תסיסת השיםוט כאישור או דחייה של המשםט האובייקטיבי ראה : Julius Berg - mann . Reine Logik , 1879 , p . 178 2 ) F . H . Heinemann , The meaning of negation ( Aristotelian Society ) 3 ) Aristoteles , Metaphysica , III 3 , 1005 b 19 , 1006 a 15 ; Analytica priora , II 2 . 53 b 15 ; Prantl , Geschichte der Logik , I , 132 / 3 ( 4 על קוזאנוס ראה ברגמן . מחברות לספרות" כרך < 'ג חוברת ד' 5 ) Leibniz , ed . Gerhardt , V , 343 ; Cf . Schrecker , Leibniz et le principe de tiers exclu ( Actes du Congres international de philosophic scientifique , ( Paris 1935 , vol . VI 6 ) Lukasiewicz , Philosoph . Bemerkungen zu mehrwertigen Systemen des Aussagekalkuls . C . R . Soc . de Varsovie , 1930 , Vol . 23 , Ill , pp . 51-77 ; Becker , Bestreitet Aristoteles die Giiltigkeit des tertium non datur fur Zukunftsaussagen ? ( Actes du Congres internat . de philosophic scientif ., Paris 1935 , vol . VI ) 7 ) Scholz , Die Wissenschaftslehre Bolzanos . Eine Jahihundertbetrachtung . Semesterberichte des mat...  אל הספר
מוסד ביאליק