(יב) מושגים מוחשיים ומושגים מופשטים

מושג הסופיות , שהיה נושא המחלוקת בין אפלטון ובין אנטיםתנם ( לעיל , סעיף טי , ( מראה לנו תחום של אישים , שנודעת לו חשיבות מיוחדת , מכיוון שסכנת הטעות והמרת האישיות עם התואר היא כאן גדולה ביותר . המושג הוא , לפי שימושו הטבעי , תואר . אולם על-ידי האינדיבידואציה אפשר לו שייעשה אישיות י ' מום' נעשה , 'םוםיות'ל 'חכמי '— , 'חכמה 'אדם' '— . 'אנושיות תורת-ההיגיון מכנה את המושגים , שהבאנו במשלים בראשונה , בשם מושגים מוחשיים , קונקרטיים , ואת המושגים , שהבאנו בהם באחרונה , בשם מושגים מופשטים , אבםטראקטיים . חכמי האםכולםטיקה הבחינו , במובן זה , בין השימוש במושג כ'המהות המעצבת את t CVHC ובין השימוש במושג כ'מהות מבחינת סגוליותה הטהורה / כלומר : כשאנו מדברים על מושג , 'הסום' אנו רואים את המושג כתואר , כמעצב את דמותו של Genidentitat ** uneigentliche Identitat * וראה את מאמרי : Die zeitliche Genese-ordnung . Zeitschrift fur Physik , 1923 הסום ; מה שאין כן כשאט מדברים על סוסיות , שכאן אנו מתכוונים אל המושג עצמו , באשר הוא מושג 'בסגוליותו הטהורה' ( פראנטל ) חג השפה מבטאת את המושגים המופשטים לרוב על ידי כ...  אל הספר
מוסד ביאליק