הערות לפרק הראשון

. 1 על תולדות תורת ההיגיון ראה : Prantl , Geschichte der Logik im Abendlando , 4 vol . 1855-1870 Scholz , Geschichte der Logik , 1931 . הספר הראשון הוא יסודי , ביחוד בשביל הלוגיקה של הזמן הקלאסי ושל ימי הביניים . ספרו של שולץ כתוב מנקודת ראייה של הלוגיקה המודרנית . 2 . Quine , Mathematical Logic , 1940 , p . I sq . . 3 על 'משפטים מחוסרי מובן' ראה : Husserl , Formale und transzendentale Logik , 1929 , Par . 89 ; Arthur Pap , Logical Nonsense ( Philosophy and Phenomen . Research IX , 2 . 1948 ) . 4 . G . Itelson , Revue de Metaphysique et de Morale , 1904 , p . 1038 sq . אוסף הספרים הפילוסופיים הנהדר של איטלסון עבר בירושה לבית הספרים הלאומי בירושלים . 5 . Al . v . Meinong , Untersuchungen z . Gegenstandstheorie , 1904 . . 6 על שתי הלוגיקות אצל מימון ראה ברגמן , הפילוסופיה של ש . מימון , עמי > 99 — 66 רוטנשטרייך , ראשוניות ותחומי ההיגיון , תרביץ , שנה י"ב , ספר ב—ג . מאמרו של ר . מגולל את כל הבעיה של הלוגיקה התוכנית . . 7 ספרו של הוסרל יצא ככרך עשירי של Jahrbuch fuer Philosophic und phaen...  אל הספר
מוסד ביאליק