נספח 7 אזכורי חוקים הנזכרים בספר ופסקי הדין המובאים בנספחים

א . חוקים חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , ס"ח התשנ"ב ; 150 חוק העונשין , , 1977-ז"התשל ס"ח ; 226 פקודת הנזיקין [ נוסח חדש ] , 1968-ח"התשכ דמ"י ; 266 חוק למניעת הטרדה מינית , , 1998-ח"התשנ ס"ח 166 , חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , , 1988-ח"התשמ ס"ח ; 38 חוק למניעת אלימות במשפחה , , 1991-א"התשנ ס"ח ; 138 חוק מניעת הטרדה מאיימת , , 2001-ב"התשס ס"ח ; 6 חוק איסור לשון הרע , , 1965-ה"התשכ ס"ח ; 240 חוק להגנת הפרטיות , , 1981-א"התשמ ס"ח 128 , חוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב , [ , 1982-ב"התשמ ס"ח ; 41 חוק לתיקון סדרי הדין ( חקירת עדים , ( , 1957-ח"התשי ס"ח ; 16 חוק לזכויות נפגעי עברה , , 2001-א"התשס ס"ח ; 183 חוק המשטרה ( דין משמעתי , בירור קבילות שוטרים והוראות שונות , ( , 2006-ו"התשס ס"ח ; 628 פקודת שירות בתי הסוהר [ נוסח חדש ] , 1971-ב"התשל דמ"י ; 459 תקנות למניעת הטרדה מינית ( חובות מעביד , ( , 1988-ח"התשנ ק"ת . 1 132 ב . פסקי דין בעלי חשיבות תקדימית בהטרדה מינית , שחלקים מהם מובאים בנספח עש"מ 1928 / 00 מדינת ישראל נ' ברוכין , פ"ד נ"ד 694 ( 3 ) ( השופט יצחק זמיר ;( עש"מ 5771 / 01 פודלובסקי נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל