נספח 4 תקנון לדוגמה לפי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם , בחירותו , בפרטיותו , ובשוויון בין המינים : אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין , החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית , , 1998-ח"התשנ ביום כ"ט באלול התשנ"ח 20 ) בספטמבר . ( 1998 הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה , ועומדות בניגוד למדיניות המעביד , והוא לא ישלים עמן . תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית ( חובות מעביד , ( . 1998-ח"התשנ במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו , החוק והתקנות הם הקובעים , וניתן לעיין בהם , כאמור בסעיף 11 לתקנון זה . מה יש בתקנון זה ? חלק סעיפים א' 4-1 מהן הטרדה מינית והתנכלות ( ו"מסגרת יחסי ( "עבודה ב' 6-5 התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות ( עבירה פלילית , עילה לתביעה בנזיקין ) ג' 8-7 מדיניות המעביד ואחריותו ד' 11-9 מניעת הטרדה מינית והתנכלות ה' 12 מה לעשות עם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך ? ו' 18-13 הליך התלונה אצל מעביד וטיפול באחריות מעביד ז' 21-19 שונות : עובד קבלן כוח אדם המועסק אצל אדם אחר ( סעיף ;( 19 מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות ( סעיף...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל