נספח 3 נוסח התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0 ) 7 ו 13 לחוק למניעת הטרדה מינית , 1998-ח"התשנ ( להלן - החוק , ( בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת , אני מתקין תקנות אלה . 1 הגדרות בתקנות אלה - " אחראי" - מי שמונה לפי תקנה , 4 בין שהוא עובדו של המעביד ובין שאינו עובדו ! " ארגון עובדים יציג" - ארגון עובדים יציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים , , 1957-ז"התשי ובאין ארגון כאמור במקום העבודה , ארגון כאמור באותו ענף ; " גמול אחר" כהגדרתו בסעיף 2 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד , : 1996-ו"התשנ " הסדר משמעת" - הוראות בחיקוק , בהסכם קיבוצי או בהסדר קיבוצי , או הוראות החלות מכוח אחד מאלה , הקובעות עברות משמעת שענישה בצדן י " התנכלות" - כהגדרתה בסעיף 0 ) 7 לחוק , י " ממונה" - ממונה מטעם מעביד אף אם אינו עובדו ; " מעביד קטן" - מעביד המעסיק פחות מעשרה עובדים ; " מתלונן" - אדם הטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו , במסגרת יחסי עבודה ; " נילוך - מי שהמתלונן טוען שביצע את ההטרדה המינית או את ההתנכלות נושא התלונה ; " עובד" - לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל המעביד בפועל ; " עניני עבודה" - קב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל