נספח 2 נוסח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

. 1 מטרת החוק חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם , על חירותו ועל פרטיותו , וכדי לקדם שוויון בין המינים . . 2 הגדרות [ תיקון : תשס"ד ] בחוק זה - " בשירות" - בשירות בכוחות הביטחון , מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עובד מעביד או בשירות לאומי ; " הראה" - במילים או בהתנהגות , ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות ; " התייחסות" - בכתב , בעל פה , באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי , לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב , או בהתנהגות ; " חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה" - חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה , ; 1988-ח"התשמ " חוק העונשין" - חוק העונשין ; 1977-ז"התשל " חסר ישע" - כהגדרתו בסעיף 368 א לחוק העונשין ; " כוחות הביטחון" - צבא הגנה לישראל , משטרת ישראל , שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים של המדינה ; " מחשב" ו"חומר מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים , ; 1995-ה"התשנ " מסגרת יחסי עבודה" - מקום העבודה , מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד , תוך כדי העבודה , או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא ו " קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם , ;...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל