ביבליוגרפיה

מקורות ( תרמ"ז , ( אבות דרבי נתן , מהדורת ש"ז שכטר ( וינה . ( ( תרע"ה , ( אוצר מדרשים , מהדורת י"ד אייזענשטיין ( ניו יורק . ( ( תרנ"ט , ( איכה רבה , מהדורת בובר ( וילנא . ( ( תרכ"ז , ( במדבר רבה , מהדורת ח' זונדל ( ורשה . ( ( תשכ"ה , ( בראשית רבה , מהדורת י' תיאודור וח' אלבק ( ירושלים . ( ( תרכ"ז , ( במדבר רבה , מהדורת ח' זונדל ( ורשה . ( ( תשל"ד , ( דברים רבה , מהדורת ש' ליברמן ( ירושלים . ( ( תשי"ג , ( ויקרא רבה , מהדורת מי מרגליות ( ירושלים . ( ( תש"ך , ( מדרש אגדה לחמישה חומשי תורה , מהדורת ש' בובר ( ניו יורק . ( ( תרפ"ה , ( מדרש זוטא - איכה , מהדורת ש' בובר ( וילנא . ( ( תש"ן , ( מדרש משלי , מהדורת ב' וויסאצקי ( ניו יורק . ( ( תרנ"א , ( מדרש תהילים , מהדורת ש' בובר ( וילנא . ( ( תרס"ח-תרס"ט , ( מדרש תנאים לדברים - א-ב , מהדורת ד"צ הופמן ( ברלין . ( ( תשל"ב , ( מדרש תנחומא , מהדורת ח' זונדל ( ירושלים . ( ( תש"ל , ( מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת ח "ש הורביץ וי"א רבין ( ירושלים . ( ( תשל"ט , ( מכילתא דרשב"י , מהדורת י"נ אפשטין וע"צ מלמד ( ירושלים . ( ( תש"ל , ( מסכת שמחות , מהדורת מ' ה...  אל הספר
כרמל