הסיפור על מות בתו של רב שמואל בן יהודה

מקור . 1 רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא . 2 אמרו ליה רבנן לעולא . 3 קום ניזיל נינחמיה . 4 אמ' מאי אית לי גבי ניחמתא דבבלאי דגדופא הוא . 5 דאמרי מאי אפשר למעבד . 6 הא איפשר להו למעבד עבדי [ אכפוה ] . 7 אול הוא לחודיה לגביה . 8 אמ' פתח ויאמר ה' אל משה אל תצר את מואב . 9 ואל תתגר בם מלחמה . 10 וכי תעלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות . 11 אלא נשא משה קל וחומר בעצמו . 12 אמ' [ ומה ] מדינים שלא באו אלא לסייע . 13 אמרה תורה צרור את המדיינים . 14 מואביים עצמן לא כל שכן . 15 אמ' לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך . 16 שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן . 17 רות המואביה ונעמה העמונית . 18 והלא דברים קל וחומר . 19 ומה בשביל שתי פרידות חס הקב"ה על שתי אומות גדולות של רשעה . 20 ולא החריבן  אל הספר
כרמל