הסיפור על מות בני שכנתו של רב הונא

מקור . 1 ההיא איתתא דהות בשיבבותיה דרב הונא . 2 הוו לה שבעה בני . 3 שכיב חד מיניהו . 4 הוות קא בכיא עליה ביתרא . 5 שלח לה רב הונא . 6 לא תעביד . 7 לא אשגחת . 8 אמר אי צייתת מוטב . 9 ואי לא תמוש ההוא זוונתא לאידך מיתומתו כולהו . 10 אף היא עבדתא זוודתא לנפשה ומיתת תרגום אותה אישה שהיתה בשכנות של רב הונא היו לה שבעה בנים מת אחד מהם היתה עומדת ובוכה עליו ביותר שלח לה רב הונא לא תעשי לא השגיחה אמר אם תצייתי טוב ואם לא תכיני תכריכין למת אחר ומתו כולם אף היא עשתה תכריכין לעצמה ומתה  אל הספר
כרמל