הסיפור על מות בתו של רבי חנינא

מקור . 1 ר' חנינא שכיבא ליה ברתא . 2 ולא הוה קא בכי עלווה . 3 אמרה לו דביתהו תרנגולתא אפקתך מביתך . 4 אמר לה תרתי תיכלא ועוירא . 5 סבר לה כי הא דאר' יוחנן משום ר' יוסי בן קצרתא . 6 שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות . 7 של בכי ושל עשן ושל בית הכסא רעות . 8 של שחוק ושל סם ושל פירות יפות הן . תרגום רבי חנינא מתה לו בתו ולא היה בוכה עליה אמרה לו אשתו תרנגולת הוצאת מביתך אמר לה שניים שכול ועיוורון חשב כפי שאמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוסי בן קצרתא שש דמעות הן שלוש יפות ושלוש רעות של בכי ושל עשן ושל בית הכסא רעות של שחוק ושל סם ושל פירות יפות הן . ( שבת קנ"א , ב-קנב , א , כ"י אוקספורד '( 366  אל הספר
כרמל