הסיפור על מות בנו של רב חייא בר אבא

מקור . 1 כי הא דרב חייא בר אבא . 2 מקרי בני דרי' לקיש הוה . 3 ואמרי לה מתני ברי דרבי שמעון בן לקיש הוה . 4 שכי' ליה ינוק' . 5 אמ' קמ' לא אזל לגביה לניחמיא . 6 דברי' ליהודה בר נחמי' מתורג' . 7 אמר להו קדם אימ' מילתי' כל קבל ינוק' . 8 פתח ואמ' וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו . 9 דור שאבות מנאצין בו . 10 הקב"ה כועס על בניה' ועל שתיה' . 11 ומתי' כשה' קטני' . 12 ואיכ' דאמ' בחור הוה . 13 והכי קאמ' על כן על בחורי' [ לא ] ישמח ה' . 14 ואת יתומי' [ ואלמנותיו ] לא ירח' תרגום כמו זה ( המקרה ) של רב חייא בן אבא מלמד מקרא לבניו של ריש לקיש היה ויש אומרים מלמד משנה לבנו של רבי שמעון בן לקיש היה מת לו תינוק אמר בראשון לא אלך אליו לנחמו הנהיג ( הנחה ) ליהודה בן נחמני מתורגמנו אמר לו תקדים ואמור דברים כלפי התינוק פתח ואמר וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו דור שאבות מנאצין בו הקב"ה כועס על בניהם ועל  אל הספר
כרמל