הסיפור על מות בניו של רבי מאיר

. 1 אמרו , מעשה היה בר' מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש . 2 בשבת במנחה . 3 ומתו שני בניו . 4 מה עשתה אמן . 5 הניחה שניהם על המטה . 6 ופרשה סדין עליהם . 7 במוצאי שבת בא ר' מאיר . 8 מבית המדרש לביתו . 9 אמר לה היכן שני בני . 10 אמרה לבית המדרש הלכו . 11 אמר לה צפיתי לבית המדרש . 12 ולא ראיתי אותם . 13 נתנו לו כוס של הבדלה והבדיל . 14 חזר ואמר היכן שני בני . 15 אמרה לו הלכו למקום אחר . 16 ועכשיו הם באים . 17 הקריבה לפניו המאכל . 18 ואכל ובירך . 19 לאחר שבירך אמרה לו . 20 רבי , [ שאלה אחת יש לי לשאול לך . 21 אמר לה אמרי שאלתך . 22 אמרה לו , רבי ] קודם היום בא אדם אחד . 23 ונתן לי פקדון . 24 ועכשו בא ליטול אותו . 25 נחזיר לו או לא . 26 אמר לה בתי , מי שיש פקדון אצלו . 27 הוא צריך להחזירו לרבו . 28 אמרה לו רבי , חוץ מדעתך . 29 לא הייתי נותנת אצלו . 30 מה עשתה , תפשתו בידה  אל הספר
כרמל