הסיפור על מות בניו של רבי ישמעאל

. 1 ת"ר , כשמתו בניו של רבי ישמעאל . 2 נכנסו ארבעה זקנים לנחמו . 3 אלו הן רבי טרפון ורבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא . 4 אמר להם רבי טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי בהגדה . 5 אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חברו . 6 א"ר עקיבא ואני אחרון . 7 פתח רבי ישמעאל ואמר . 8 ברוב עונותיו תכפוהו אבליו . 9 הטריח רבותיו פעם ראשונה ושנייה . 10 נענה רבי טרפון אמר . 11 ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה . 12 אשר שרף ה' . 13 והלא דברים קל וחומר . 14 ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת . 15 דכתיב וימציאו בני אהרן . 16 כך כמו של רבי על אחת כמה וכמה . 17 נענה רבי יוסי הגלילי ואמר . 18 וספדו לו כל ישראל . 19 והלא דברים קל וחומר . 20 ומה אביה בן ירבעם שלא נמצא בו אלא דבר טוב אחד . 21 כך בניו של רבי על אחת כמה וכמה . 22 נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר . 23 בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים . 24 והלא דברים קל וחומר . 25 ומה צדקיה מלך יהודה שלא עשה אלא דבר אחד טוב . 26 שהעלה את ירמיהו מבור הטיט . 27 כך בניו של רבי על אחת כמה וכמה . 28 נענה רבי עקיבא ואמר . 29 ביום ההוא יגדל המספד בירושלים  אל הספר
כרמל