הסיפור על מחלת שמעון בנו של רבי עקיבא

. 1 כשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה . 2 לא ביטל מבית המדרש שלו . 3 אלא פיקדו ביד שלוחץ . 4 בא הראשון ואמר לו נטען . 5 אמר להם שאלו . 6 בא השני ואמר לו הכביד . 7 החזירן לתלמוד תורה . 8 בא השלישי ואמר לו גוסס . 9 אמר להם שאלו . 10 בא הרביעי ואמר לו השלים . 11 עמד וחלץ את תפיליו . 12 וקרע את בגדיו . 13 ואמר להם אחינו ישראל שמעו . 14 עד כאן היינו חייבין בתלמוד תורה . 15 מכאן ואילך אני ואתם חייבין בכבודו של מת . 16 נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא . 17 אמר להם הוציאו לי ספסל מן הקברות . 18 הוציאו לו ספסל מן הקברות . 19 וישב עליו ודרש ואמר . 20 אחינו ישראל שמעו . 21 לא שאני חכם יש כאן חכמים ממני . 22 ולא שאני עשיר יש כאן עשירים ממני . 23 אנשי דרום מכירין את רבי עקיבא . 24 אנשי גליל מאין מכירין . 25 האנשים מכירין את רבי עקיבא . 26 הנשים והטף מאין . 27 אלא יודע אני ששכרכם מרובה . 28 שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה . 29 מנוחם אני . 30 אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני  אל הספר
כרמל