הסיפור על מחלתו של רבי אליעזר

. 1 כבר היה רבי אליעזר חולה . 2 ונכנסו ארבעה זקנים לבקרו . 3 ר' טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא . . 4 נענה ר' טרפון ואמר : . 5 רבי , טוב אתה לישראל מגלגל חמה . 6 שגלגל חמה מאיר העולם הזה . 7 ואתה הארת לנו בעולם הזה ולעולם הבא . 8 נענה ר' יהושע ואמר . 9 רבי , טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים . 10 שכך טיפה של גשמים בעולם הזה . 11 ורבי בעולם הזה ובעולם הבא . 12 נענה ר' אלעזר בן עזריה ואמר . 13 טוב אתה לישראל יותר מאב ואם . 14 שאב ואם בעולם הזה . 15 ורבי בעולם הזה ובעולם הבא . 16 נענה ר' עקיבא ואמר . 17 חביבין הייסורין . 18 אמר להם רבי אליעזר לתלמידיו . 19 סמכוני באשישות ואשמע דברי עקיבא תלמידי . 20 שאמר חביבין ייסורין . 21 אמר לו מנין לך ? . 22 אמר לו כך למדתני . 23 מקרא אני דורש . 24 דכתיב ( דברי הימים ב' ל"ג , : ( 2-1 "בן שתים עשרה מנשה במלכו . 25 וחמשים וחמש שנה מל ך בירושלים . 26 ויעש הרע בעיני ה' וגו "' . 27 וכתיב ( משלי כה , : ( 1 "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי  אל הספר
כרמל