מפתח עניינים כללי

מפתח חקיקה ( ערוך לפי מספר הסעיף בדבר החקיקה ) חוקים ותקנות ישראליים [ פקודת ] בזיון בית המשפט 130 6 [ חוק ] בניינים גבוהים ( חובה להתקין מעלית , ( 965-ה"תשב ו 55 [ רווק ה ] בנקאות ( שירות ללקוח , ( תשמ"א-ו 98 ו ( 7 ) 224 , ( 12 ) 40 17 [ חוק ] הגנת הדייר ( נוסח משולב , ( 1972-ב"תשל 150 152 [ חוק ] הגנת הצרכן , תשמ"א-ו 98 ו ( 66 ) 24 40 ( 7 ) 224 , ( 12 ) 40 36 [ חוק ה ] התיישנות , 1958-ח"תשי 21 ) 291 ב ) פרק שלישי ( 85 ) 280 ( 87 ) 280 8 [ חוק ] המחאת חיובים , 1969-ט"תשב ( 66 ) 24 12 [ פקודת ה ] חברות [ נוסח חדש ] 39 235 ( 5 ) 110 110 המפתח ערוך לפי מספרי עמודים . המספרים בסוגריים מתייחסים להערות השוליים ; כאשר פרט מופיע בטקסט ובהערת שוליים שאליה מפנה אותו מקום בטקסט , ההתייחסות היא לטקסט בלבד . [ חוק ] חוזה הביטוח , תשנ א" > 981- ו 24 7 ( 7 ) 224 64 ( 12 ) 40 52 ( 68 ) 24 18  אל הספר
רמות