סיכום

. 335 § נסכם את עיקרי הדברים כך : ( ו ) הודעת ביטול הניתנת ללא עילה מוכרת או בניגוד להליכי הביטול הקבועים בדין או בהסכם אינה תקפה , והיא אף אסורה , בהיותה הפרה ( בדרך כלל יסודית ) של החוזה . ( 2 ) הנפגע שהפר בעצמו את החוזה נחשף בכך להפעלת הסעדים הקבועים בדין , בגין הפרה , על ידי המפר המקורי . ( 3 ) הדילמה הניצבת לפני הנפגע באשר לאופן הפעלת הברירה הנתונה לו חמורה ביתר שאת כאשר יש חשש לתחולת סייגי הצדק או תום הלב . ( 4 ) בעניין איצקוביץ קבע בית המשפט , בי נפגע המודיע על ביטול החוזה בעקבות הפרה לא יסודית יהיה חסין מפני תוצאות הימנעותו מקיום החוזה עד להכרעה השיפוטית בשאלת הצדק שבביטול . אנו בדעה שהסדר זה אינו משביע רצון , ללא פיתוח מתאים נוסף . ( 5 ) תוצאות ההפרה של חובת תום הלב , בהקשר של זכות הביטול , אינן ברורות . לכאורה יש מקום לשקול אפשרות , שעל פיה , בהתקיים סייג זה , הביטול אסור אך תקף . אולם נראה שתתקבל הדעה שעל פיה התקיימות הסייג פוגמת בתוקף הביטול , ואילו באשר לחופש לכך , תוחל הלכת איצקוביץ גם על סייג זה . ( 6 ) אנו מציעים שיתוקן הדין כך , שיתאפשר לנפגע לברור בין ביטול מיידי של ה...  אל הספר
רמות