הדין הרצוי

. 329 § יקשה לשאוב השראה לסוגייתנו מדינים זרים . כאמור בפרק זה לעיל , הצורך הניכר בהגנה על הנפגע עולה בנסיבות שבהן כפופה הפעלתו של סעד הביטול לשיקול דעת שיפוטי . באנגליה לא מוקנית זכות לביטול מחמת הפרה לא יסודית , וממילא אין הכרה בסייג כללי של צדק . כמו כן אין סעד הביטול מסויג בחובת תום הלב , אף כי חובה זו מוחלת לעיתים על ההתנהגות החוזית מכוח כללי פרשנות . בארצות הברית קיימת בפסיקה מודעות לדילמה הקשה 40 זו התוצאה שאליה מגיע בית המשפט בעניין ה"פ ( הרצליה ) 328 / 84 ערד נ' בקר , פ"מ תשמ"ד ( ג ) 3 , 405 ו . 414-4 ד"ר מאוטנר , תוך סקירה מאלפת של החקיקה האזרחית החדשה , מגיע למסקנה , שכאשר ערך צד מצג , "ייאכף" מצגו , בדרך כלל , באמצעות הטלת הגבלות מתאימות על הכוח לביצוע הפעולה הסותרת את המצג : מי מאוטנר "' יוצרי סיכונים' רגקלעי סיכונים' - הגנתו של המסתמך על מצג הזולת בחקיקה האזרחית החדשה" מש & טים טז ( תשמ"ו-ז ) , 92 בעיקר מעי 119 ואילך . הנטייה היא , איפוא , לשלול את כוחו של מעשה אשר צד מושתק מלעשותו . לאזכור הסוגיה ראה גם שי מנהיים "ביטול חוזה מחמת הטעיה ותוכן החוזה" הפרקליט לז ( תשמ"ז ) 4...  אל הספר
רמות