"ביטול" הנוגד את שיקול־דעתו של בית־המשפט

. 310 § נדון עתה במקרים שבהם מוקנה לבית המשפט שיקול דעת פורמלי או 21 פרק יג , הערה 22 . 13 שם , שם . ביטולו התקין של החוזה משנה , ללא ספק , את המשטר המשפטי ששרר קודם לביטול , והביטול גם מכוון לתוצאה זו . אין כל "חוסר התאמה לעניין" בהחלת דיני הפגמים ברצון על פעולה רצונית זו . על הגדרת "פעולה משפטית" בחיקוקים השונים , ראה א' ברק חוק השליחות , 1965-ה"תשכ ( פירוש לחוקי החוזים , בעריכת גי טדסקי , תשל"ה ) החל בעי ; 68 יי אנגלרד חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , , 1962-ב"תשכ סעיפים 13-1 ( פירוש לחוקי החוזים , בעריכת גי טדסקי , תשל"ב ) החל בעי . 24 לפרישתו הרחבה של מושג "הפעולה המשפטית" על פי סעיף ) 61 ב ) על כלל מערכת המשפט , ראה אסמכתאות בפרק ו לעיל , הערה . 81 מעיךפורמלי לשלילת הזכות לביטול . הכוונה לסייג הצדק על פי סעיף ) 7 ב ) לחוק החוזים ( תרופות , ( ולסייג תוכדהלב " . אין לכלול בקטיגוריה זו את הסייג בדבר נבצרות ההשבה . לצורך בחינה אם המקרה נכלל במסגרת סייג זה , יש לבחון אם אינטרסים נתונים , לא רכושיים , ניתנים להערכה . ההכרעה בשאלה זו סבוכה לעיתים , אולם שיקול הדעת שמפעיל בית המשפט מתיי...  אל הספר
רמות