"ביטול" בהיעדר עילה מלכתחילה

. 305 § בקטיגוריה זו אנו עוסקים במקרים שבהם צד טוען לקיומה של עילה לביטול , אולם עילה זו לא קמה כלל , שכן לא אירעה הפרה , או אם אירעה , לא קמה זכות לביטול משום קיומה של חניה , rmpn השוללת את זכות הביטול בנסיבות , או מחמת נבצרותה של ההשבה . במקרים שבהם שלילת הזכות כרוכה בשיקול דעת של בית המשפט נדון בהמשך . מיונם של מקרים אלה במסגרת קשת התוצאות האפשריות הוא פשוט : הודעת ה"ביטול" אינה אלא ניסיון כושל ובלתי תקף לביטול , והיא גם מהווה פעולה אסורה , בהיותה הפרה של החוזה . אופיה של הודעת הביטול כהפרה מסתבר ממשמעותו העניינית של אקט הביטול . נפקותו של הביטול היא , כידוע , כפולה : שחרור מהמשך הביצוע וחיוב בהשבה . צד המודיע על ביטולו של החוזה מעיד בכך על עצמו שאין בכוונתו להמשיך לקיימו . על כן , אם ההודעה נעשית לפני המועד הקבוע לביצוע , יהיה בה משום הפרה צפויה , ואם היא נעשית בעת המועד לקיום או אחריו , היא תלמד על התנערות המודיע מהמשך ביצועו של החוזה ותהווה הפרה ממשית . לאור העובדה שמדובר בפרישה מהחוזה , תהיה זו הפרה יסודית . יצוין , כי אף אם יתרת חיוביו של הנפגע 3 ראה בפרק ט לעיל . 4 ראה בפרק ח ...  אל הספר
רמות