מבוא

. 304 § ביטולו התקין של החוזה הוא בלתי הדיר . בנבדל מן הדין במקרה של בחירה בברירת הקיום , ברי שאין הנפגע רשאי להפוך את ברירתו לאחר הביטול . לעומת האמור , כאשר בוחר הנפגע בברירת הקיום , עדיין הוא רשאי לחדש את זכות הביטול לאחר מתן ארכה מתאימה . י בפרקים קודמים הדגשנו את אי הוודאות שהנפגע שרוי בה , לעיתים קרובות , באשר לחוקיות נסיונו לביטול החוזה . ברי , כי אף אם הביטול חוקי , עדיין עשוי הנפגע להיות מעוניין בנסיגה מאקט זה , כאשר המניעים להפעלתו מסתברים כמבוססים על הנחות מוטעות . במקרים מסוג זה יהיה עורך להכריע בשאלה , אם הביטול ניתן לביטול כאשר עריכתו פגומה בפגם ברצון . בשאלה האמורה דנו לעיל . אולם מטרת דיוננו עתה היא לבחון מהן ההשלכות הנודעות לנסיונו של צד לחוזה לבטלו בעקבות הפרה נטענת , כאשר ניסיון זה נעשה בניגוד לדין . שלוש הן התוצאות האפשריות לביטול : "בלתי חוקי"ה ( א ) הביטול אסור , אך תקף . ו ראה פרק יג , הערה 1 . 10 א ראה אסמכתאות בפרק יג לעיל , פסקות 2 . 301-300 ראה פרק יג , פסקה , 299 הערה . 12  אל הספר
רמות