סופיות הבחירה בסעד הביטול

. 299 § שאלה מרכזית לענייננו היא , באיזו מידה קיים מימד של סופיות בתהליך הבחירה . בשאלה זו סלול היטב הדין על פי הפסיקה . כאשר הנפגע בוחר בביטול , החלטתו בלתי הדירה . עם מסירת ההודעה , נכנס הביטול לתוקף . בחירה בענף זה של הברירה היא איפוא סופית , תוך אובדן כוח הקיום . הביטול הוא אומנם בלתי הדיר , אולם ככל פעולה חד צדדית , הוא כפוף לעקרונות שבחוק החוזים ( חלק כללי . ( על כן ניתן , למשל , לחזור מן הביטול כאשר 4 אם כי , כמובן , ההכרעה הריונית תושפע גם מן השאלה אם קיים סיכוי שהעתירה החלופית תתקבל מבחינת הדין המהותי ( לעניין תיקון כתב טעטת , ראה תקנה 92 לתקנות סדר הדין , . ( 1984-ד"התשמ מבחינה זו עשוי שיהיה משקל , גם לצורך הזכות הפרוצדורלית לשינוי הסעד הנדרש , לדין הברירה המהותי . 5 להבחנה בין היעדר אכיפה לביטול , ראה בפרק ג , פסקות 6 . 95-92 מובן , כפי שצוין , כי ניתן להפעיל את סעד הביטול באמצעות כתבי הטענות במסגרת ההליך השיפוטי . אולם כוחה של ההודעה אינו נובע במקרה זה מקיומו של ההליך , אלא מן המימוש של הזכות באופן עצמי . ההליך מהווה רק אמצעי תקשורת ותו לא . 7 אומנם , חיוב כספי להשבה ניתן ל...  אל הספר
רמות