פרק יג ביטול או קיום - סופיותו של תהליך ברירת־הסעד