הודעה מותנית ויחסה ל"דילמת הביטול"

288 $ א . האם יש תוקף להודעת ביטול מותנית ? תשובה עקרונית בחיוב ניתנה לשאלה זו בפסיקה ובספרות . אין מניעה לתת הודעת ביטול המותנית בכך , שהיא תיכנס לתוקף אם לא יבצע המפר את החוזה בתקופה שנקצבה לכך בהודעה . באחרונה נזקק בית המשפט העליון שוב לשאלת 43 לשאלת הריפוי של ההפרה והשלכותיה על הזכות לביטול , ראה בפרק ז , פסקה 44 . 199 סעיף 8 לחוק . 45 ניתן להעלות על הדעת קביעת הסדר של "תחליף המצאה" המקובל בתקנות סדר הדין האזרחי . הצורך בהסדר פוזיטיבי מתעורר משום שכאשר לא ניתן להצביע על התנהגות שתסתור בהכרח את המשך קיום החוזה , לא יהיה בנמצא אקט גלוי שניתן ללמוד דרכו על הכרעת הנפגע . שחרור הנפגע מכל נטל בנדון יציבו ביתרון בלתי סביר , בכך שיוכל לשמור על הכרעתו בליבו ולשנות עמדה בעת ההתדיינות . 46 ע"א 261 , 27 / 80 ישראל ארגמן חברה לבנין בע"מ , לעיל הערה , 17 בעי ; 402 עניין בהן רוזין , לעיל הערה ; 14 ה"פ ( ת"א ) 4418 / 75 מזרחי נ' כלף , פ"מ תשל"ה ; 437 ( 2 ) ידין , לעיל הערה , 16 בע' . 65 הביטול המותנה וחזר על העמדה האמורה , תוך הרחבת כוחו של הביטול המותנה , כמפורט בהמשך . דומה , שתנאי להברה בתוקף ה...  אל הספר
רמות