הדין המצוי בישראל

. 266 § סעיף 7 לחוק החוזים ( תרופות , ( הקובע את זכות הביטול בעקבות הפרה , אינו מסייג את תחולתו לחוזים סינלגמטיים דווקא . זאת , בניגוד לקוד סיביל הצרפתי . סעיף 1184 לקוד , המקנה את הזכות לביטול , מסייג את הזכות לחוזים סינלגמטיים בלבד . נוסחו הגורף של סעיף 7 אינו משאיר מקום לספק בדבר קיום הזכות לביטול גם במקרים של חוזה חד צדדי . תחולתם של חוקי החוזים הכלליים על חוזי מתנה אושרה בפסיקה ובספרות . אם כאלה הם פני הדברים ביחס לחוזי מתנה , קל וחומר הוא באשר לחוזים חד צדדיים , המלווים בתמורה מצידו של מקבל ההבטחה . 8 כידוע , הצדדים קשורים בחוזה כל עוד החוזה בתוקף , ואם יבצע המפר באיחור והחוזה לא יבוטל , תצטמצם זכות הפיצוי של הנפגע לנזק הנובע מן האיחור . 9 כפוף לחריגים מסוימים . ראה : . ( Oxford , 2 nd ed ., 1986 ) 187 Amos and Walton ' s Introduction to French Law הוראה דומה קיימת גם בקוד האיטלקי . סעיף 453 ו לקוד קובע : "Dissolution of contract for non-performance : In contracts providing f or damages ... " or dissolution of the contract , saving in any case compensation for obligations , the o...  אל הספר
רמות