מבוא

. 262 § חוזה סינלגמטי הוא חוזה המכיל חיובים הדדיים של הצדדים לו . יש שהחוזה כולל התחייבויות של צד אחד בלבד , ובמקרה זה לפנינו חוזה חד צדדי ( או לא סינלגמטי . ( כאשר מסכת היחסים המשפטיים שבין הצדדים כוללת התחייבויות של צד אחד בלבד , אין כל קושי באפיון המערכת ( או המערכות ) כמערכת חד צדדית . אך כאשר קיימות התחייבויות של שני הצדדים , ייתכן שלא יהיה ברור אם החיובים של הצדדים מצויים באותה מערכת נורמטיבית , בך שהם הדדיים ( סינלגמטיים ) זה לזה , או שמא קיימת מערכת חוזית חד צדדית כלשהי . לאיתורה של זיקת הדדיות בין חיובים נודעת נפקות מכרעת לעניין זכותו של צד לבטל את התחייבויותיו מחמת הפרת החיובים של הצד שכנגד . אם קיימים שני חוזים בין א ל ב , חדו מפר את חיוביו על פי אחד החוזים , מובן שאין הפרה זו מזכה את ב בביטול החוזה האחר ובהשתחררות מחיוביו על פיו . על מנת ש ב יהיה זכאי להשתחרר מחיוביו , עליו להצביע על כך שהחיוב המופר הדדי לחיוב אשר ב מבקש להשתחרר ממנו , דהיינו , שהחיובים הנדונים מצויים באותה מערכת חוזית . 1 על מושג הסינלגמטיות , ראה מ' ראבילו חוק המתנה , 1968-ח"תשכ ( פירוש לחוקי החוזים , בער...  אל הספר
רמות