דרך הניתוח של תניות טיפוסיות

. 257 § לאור ההנחיות האמורות , נשוב לבחון את התניות הטיפוסיות שהצגנו בפתיחה . כאמור , על בית המשפט להתחשב בכלל הוראות החוזה ובנסיבות העניין . על כן ניתן להציע תשובות לכאוריות בלבד , הדורשות התאמה למקרים הנדונים . א . כאשר שולל החוזה מאחד הצדדים בלבד את הזכות לביטול בגין הפרה יסודית , מן הראוי לכאורה שתניה כזו תיפסל . ההפרה היסודית חמורה באופיה , ויהיה צורך להצביע על איזונים איכותיים בעלי משקל על מנת לסתור הנחה לכאורית זו . ב . האם קיומה של הדדיות בשלילת הזכות לביטול משנה את המסקנה שבסעיף קטן א לעיל ? אנו בדעה שהתשובה לכך שלילית . מטרת ההגבלה על חופש ההתקשרות בענייננו , כפי שהצבענו עליה , היא חיזוק כוחו של החוזה . העובדה שמעמדו של החוזה נחלש משנ ר צידי המתרס אין בה כדי לגרוע מן הפגיעה במטרה הנזכרת . האיזונים שיש לאתרם , על מנת להצדיק את שלילת הזכות לביטול , מצויים בתחום אמצעי ההגנה על זכותו של הנפגע , והדדיות השלילה של הזכות לביטול אינה מועילה לעניין זה . ג . כאשר נוגעת ההתנאה בשלילתה של הזכות לביטול מחמת ההפרה 55 ע"א 703 / 83 יוסף נ' יצהקי , פ"ד לח . 84-83 , 81 ( 3 ) בע"א 699 / 79 בן א...  אל הספר
רמות