עמדת הפסיקה והספרות

. 254 § סוגייתנו עלתה בעניין ע"א 842 / 79 נס נ' גולדה . לאחר שהשופט ד' לוין מביע את הסברה שהזכות להשבה היא קוגנטית , הוא מתייחס לזכות לביטול : " אין לומר , כי גם הזכות לביטול החוזה היא זכות שאין לוותר עליה . אם גמרו בעלי דין דעתם , מתוך הסכמה מלאה , כי במקרה של הפרת חוזה מסוים זכות זו לא תתקיים , אלא הצד הנפגע יצטרך להסתפק כפי'מי הרלם , יש לכבד רצונם" ( ההדגשה שלי - מ' . ( 'ד דעתו של השופט לוין בנושא זה היא דעת יחיד . נובע מדבריו , אם כי במרומז , שתנאי להכרה בתקפותה של ההוראה הנדונה הוא הבטחתו של פיצוי '' הולם" בנסיבות . אפשר שתשובתו היתה שונה אילו סבר שאין בפיצוי כדי לענות באורח סביר על צורכי הנפגע . לא מובן , עם זאת , מדוע הוא סובר שהזכות להשבה היא קוגנטית ומה העיקרון המצדיק קוגנטיות ביחס להשבה , אך שולל זאת ביחס לביטול . . 255 § בעניין לי & קיף נחלקו הדעות בשאלה אם ניתן להתנות על הזכות להשבה . השופטת נתניהו בדעה , כי הן הזכות להשבה והן הזכרת לביטול ניתנות להתנאה , ואילו השופטת בן פורת סוברת , בהתייחסה לזכות ההשבה , כי ניתן להתנות רק על זכות הברירה בין ההשבה בעין להשבה של שווי . אולם...  אל הספר
רמות