השיקולים להכרעה והדין הרצוי

. 250 § בפרק ג לחיבור זה ציינו שהקניית זכות הביטול מתחייבת מן הצורך להגן על הסתמכותו של הנפגע , המצויה בבסיס התחייבותו . אם היסוד להענקת זכות הביטול טמון בהגנה על ציפיות הנפגע , אין לראות מניעה , לכאורה , כי הנפגע יקבע עד היכן ציפייה זו מגעת וכיצד היא מוגנת . אולם ציינו , שהענקת הזכות לביטול משרתת בעקיפין גם מטרה נוספת , והיא חיזוק מעמדו של החוזה . שמיטתה של תרופת הביטול יש בה כדי לעודד את המפר להפר את החוזה , ובמובן האמור היא נוגדת עיקרון המעוגן בתקנת הציבור . הוראה נחשבת לקוגנטית כאשר היא מגלמת אינטרס ציבורי לשמור על הזכות למרות שבעליה עצמו נכון לפגיעה בה . הצורך להימנע מעידודן של הפרות , תוך חיזוק החוזה , הוא עיקרון המשליך על המדיניות המשפטית בתחומים שונים : א . מכוחו של עיקרון זה נוטה בית המשפט לצמצם את תחום תחולתו של סייג הצדק על פי סעיף ) 7 ב ) לחוק החוזים ( תרופות . ( ב . בית המשפט יירתע מפני התנאת האכיפה לטובת הנפגע בשערוך מלא של המחיר , וזאת על מנת למנוע ממפר קבלת שיפוי מלא בגין העיכוב . 28 השופט שמגר ( באמרת יחיד לעניין זה ) מתייחס לתניות פטור ביחס לסעד , בנשימה אחת עם תניות ...  אל הספר
רמות