סוגיית הקוגנטיות של זכות הביטול ותניות פטור

. 249 § שאלה "גיאוגרפית" נוספת אחת דורשת דיון טרם בדיקתם של שיקולי המדיניות הרצויה בסוגייתנו , והיא , מה בין התנאה על זכות הביטול לבין דינים החלים ביחס לתניות פטור . תניית הפטור הטיפוסית שנדונה בפסיקתנו היא זו העוסקת בפטור מפני האחריות המהותית , בעיקרה הפטור מפני אחריות לנזק . הפסיקה פיתחה כללים לדיון בתקפות של תניות הפטור , בפרשנותן ובאופן הסקתן . הבסיס לפסלותן של תניות הפטור , במקרים הראויים , מצוי בהוראות סעיף 30 לחוק החוזים ( חלק כללי , ( הפוסל , כידוע , הוראות הנוגדות את החוק , את תקנת הציבור או את המוסר . אין הבדל עקרוני , לעניין זה , בין תניית פטור העוסקת 23 בדומה לסעד האכיפה כיום ובניגוד לדין בעבר , כאשר סעד האכיפה היה סעד אקוויטבילי . 24 על התחשבות בית המשפט בהסכמה הבאה לשלול סמכות , ראה באסמכתאות בהערה 15 לעיל . 25 פרופסור ידין סובר , שלא ניתן להתנות על סמכותו של בית המשפט ביחס לסעד האכיפה , אך גישתו באשר לניגוד שבין התנאה על סעד הביטול לסמכות בית המשפט מהוססת , ואין הוא מכריע בדבר ; ראה ידין , לעיל הערה , 5 בעי 25 . 19 א ראה פסקה 257 להלן . 26 ראה , למשל , עייא 285 / 73 לגי...  אל הספר
רמות