סיכום

. 240 § ניתן לסכם את עיקרי הפרק .-כך א . כאשר ניתן להשיב את שוויו של מה שהתקבל על פי החוזה , אין כל קושי בהכרה בזכות הביטול של הנפגע , אף אם אין הוא יכול לבצע השבה בעין . ב . יש מקרים שבהם אין השבת השווי אפשרית . בדרך כלל המדובר במצבים שבהם האינטרס אשר את השבתו בוחנים הוא אינטרס רגשי או חברתי בלתי ניתן להערכה . דוגמא נוספת לחוסר אפשרות להשבה היא הסכם בוררות , שהליכי הבוררות על פיו נפתחו . 61 השווה לפרידמן , לעיל הערה , 40 שם . 62 ראה טקסט להערות 45 ו 46 לעיל . ג . בשני פסקי דין שניתנו בהסתמך על חוק החוזים ( תרופות ) נקבע , כי זכות הביטול מסויגת בקיום האפשרות להשבה . מסקנה זו מתיישבת , לדעתנו , גם עם הדין הרצוי בסוגיה . ד . למידת האחריות של הנפגע ליצירת חוסר האפשרות להשבה אין לייחס לדעתנו נפקות . ה . בדינים זרים מקובל לסייג את זכות הביטול בתנאי שיהיה ניתן לבצע השבה , תוך הענקת משקל לאחריותו של הנפגע לאובדן האפשרות לכך . ו . אפשר שאם ההפרה גרמה לנבצרות ההשבה , תישמר עדיין הזכות של הנפגע לביטול , למרות נבצרותה של ההשבה .  אל הספר
רמות