הפסיקה והספרות

. 232 § לפני חקיקת חוק החוזים ( תרופות ) נקבע במספר פסקי דין , שחוסר 38 א פרופסור שלו , בעסקה בסוגיית ההשבה ( לעיל הערה , 26 בעי ( 279-276 ובפרק הביטול ( פרק ( 26 אינה דנה כלל באפשרות , כי נבצרות ההשבה תשלול את זכות הביטול . 39 על הגישה הפרשנית כיום , ראה אי ברק "פרשנות ושפיטה : יסודות לתורת פרשנות ישראלית ' עיוני מש 5 ט י ( תשמ"ד-ה ) ; 467 אי ברק שיקול דעת שיפוטי ( תשמ"ז ) החל בעי . 90 כן ראה , בין דוגמאות רבות אחרות : ב"ש 67 / 84 חדד נ' פז , פ"ד לט ; 670 , 667 ( 1 ) ע"פ / 84 ג 82 מ"י נ' הררי , פ"ד לט ( 2 ) ג ; 407 , 39 ע"א 260 / 85 מנהל נוס שבח מקרקעין נ' אברהם , פ"ד לט . 100 , 96 ( 2 ) 39 א ראה בפרק ו לעיל , פסקות 40 . 183-182 פרופסור פרידמן סובר , כי "במקרים קיצוניים עלולה פעולה לביטול החוזה תוך נסיון להימנע מהשבת התמורה שנתקבלה לחטוא לחובת תום הלב " ( לעיל הערה , 4 בעי , 440 פסקה . ( 477 אכן , במקרים קיצוניים עשוי הסעיף להועיל , אך רק במקרים קיצוניים . ראה דיון בפסקה 239 להלן . 40 א ראה די קציר תרופות בשל הפרת חוזה ( כרך ב , תשנ"א ) . 715 האפשרות להשבה שולל את הזכות לביטול . קביעה...  אל הספר
רמות