האם ייתכן חוסר אפשרות להשבת שווי?

. 222 $ האם לעולם ניתן לקבוע את ערכה של הזכות שהועברה במסגרת החוזה , לצורך סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ?( בעוסקנו בשאלה זו עלינו להבחין בין הקושי המעשי , העלול להיות קיים בהערכת השווי , לבין חוסר האפשרות העיונית לכך . בקיום קושי טכני להערכה אין רבותא עיונית , וקושי זה אינו נושא למחקר . סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ) מחייב צד להשיב "מה . "שקיבל הפסיקה פירשה ביטוי זה ככולל גם קבלה נורמטיבית , ולא רק קבלה פיסית . משמעותו של הביטוי "קיבל" רחבה איפוא וכוללת לא רק נכסים , אלא גם אינטרסים אחרים , שסיפוקם היווה תמורה בחוזה . יש שהתחייבות שביצע המפר מצויה בתחום התועלת החברתית או הרגשית , ולאו דווקא הכלכלית , ועל כן לא ניתן , לכאורה , לייחס לביצוע . "שווי" דוגמא לאינטרסים מן הסוג הנזכר לעיל מצויה במקרה שנדון בע"א 105 / 83 מנשה נ' מנשה . בעניין האמור סיכמו בני הזוג שיינתן גט לאשה . ההסכם כלל , 6 לדיון בהבחנה בין מעמד הנפגע ומעמר המפר , לעניין זה , ראה פרידמן , שם , בעי , 450 פסקה ; 491 גי שלו דיני דווזים ( תשץ ) . 569 כן ראה בפרק ט להלן , פסקה . 3 , pa . 1640 A , at p . 122 et seq . American Juris...  אל הספר
רמות