הנימוק לביטול

( א ) קיומה של חובת הנמקה . 206 § ההכרעה בשאלה זו מחייבת ירידה למשמעותה של הודעת הביטול ומטרותיה . אין חולק , כי הדרישה למתן הודעה באה על מנת שהמפר יתוודע לעמדתו של הנפגע בעקבות ההפרה ויוכל לכלכל את צעדיו בהתאם . מטרת החיוב בהודעה היא הגנה על המפר , למען לא יהא שרוי בחוסר ודאות באשר לקיומו או להפסקתו של החוזה . הצורך בהגנה זו מובן לאור העובדה , שביחס לאופן הפעלת הברירה על ידי הנפגע חי המפר מפיו של הנפגע . הנפגע הוא לא רק מקור המידע בנדון , אלא גם יוצרו . פרופסור שלו , ברונה בביטול בעקבות פגם ברצון , תומכת ברעה , שריפויו של הפגם עלול להפוך את הביטול לביטול שלא בתום לב . ראה גי שלו פגמים בכריתת חוזה ( פירוש לחוקי החוזים , בעריכת גי טדסקי , ירושלים , תשמ"א ) Treitel . Treitel Remedies f or Breach of Contract , supra note 22 , at p . 136 46 . 141 מתייחס לסוגיית הריפוי מנקודת המבט של מסירת ביצוע פגום . יצוין שגישת הדין באנגליה בסוגיה זו מתיישבת עם התפיסה בדבר תחולתה של תורת acceptances על ההפרה הצפויה , ועליה בלבד . ראה לעיל הערה ; 41 כן ראה , ביחס לתחום תחולתה של תורה בפרק ב לעיל , הערה . ...  אל הספר
רמות