מניע נפסד

( א ) שרירות לב . 194 § האם יש לייחס רלוונטיות למניע הגורם לנפגע להפעיל את זכותו לביטול ? ייאמר מייד : אם בדין הרצוי עסקינן , איננו רואים קושי עקרוני בכך שבית המשפט יהיה רשאי להתחשב במניע לביטול . משעה שמקובל עלינו כי הפעלת הזכות לביטול כפופה לחובת תום הלב , לא יישמע הנפגע בטענה שאין זה מעניינו של המפר מדוע מבטל הנפגע את החוזה . טול לדוגמא מקרה שבו אין האיחור בביצוע מזיק כלל לאינטרסים של הנפגע , בעוד שהביטול יפגע באורח חמור במפר , ועניינו של הנפגע בביטול נובע אך ורק מחפצו להזיק למפר , מתוך חוסר אהדה אישית כלפיו , שאינו נוגע בעסקה . ביטולו של החוזה בנסיבות אלה יהיה בו משום שרירות לב מובהקת , שהדעת נותנת כי יש למונעה באמצעות סייגי תום הלב והצדק . יושם אל לב , שאף אם ההפרה הנדונה היא הפרה יסודית , עדיין ייתכן שהאיחור בביצוע , עד למועד הביטול , אינו פוגע מהותית באינטרסים של הנפגע . אפשרות זו נובעת מכך , שיסודיותה של ההפרה עשויה לנבוע מהסכמת הצדדים בחוזה , כאשר ייתכן שהפרה אשר הוערכה מראש , באופן מוסכם , כהפרה חמורה תסתבר כלא חמורה בפועל , בעת התרחשותה . . 195 § אולם , למרות שהדין הרצוי תו...  אל הספר
רמות