נפגע שהפר את החוזה

. 191 § א הפר את החוזה . ב נמנע מביטולו של החוזה בעקבות ההפרה . בהגיע 5 שם , שם . לעמדת השופט שמגר מצטרף השופט בייסקי . בע 5 . 813 א ראה בהערה 18 להלן . 6 פ"ד לה . 701 ( 2 ) 7 ראה די פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט ( תשמ"ב ) החל בעי 9 . J . Carter Breach of Contract ( Sydney , 1984 ) 347 8 . 366 נראה שהדין הצרפתי אכן מעניק , במסגרת שיקולי הצדק , משקל חשוב לקיומה של גרימה להפרה מצירו של הנפגע , ראה : Ch . Szladits "Discharge of Contract by Breach in . Civil Law" The American Journal of Comparative Law ( 1953 ) vol . 2 , 334 , 342 המועד לביצוע חיוביו . מפר אף ב את החוזה . האם זכאי א לבטל את החוזה בעקבות ההפרה של בי תשובה לשאלה זו מזקיקה התייחסות למעמדו של המפר בדיני הסעדים , באופן כללי . שיטתנו אינה דוגלת בהענשת המפר על ידי שלילת ההגנה החוזית ממנו . המפר , שנפגע בהמשך מהפרה , לא נשללות ממנו הזכויות לאכיפה , פיצוי והשבה , אם כי ביצוע ההפרה עשוי להשליך על הפעלת שיקול דעתו של בית המשפט , כאשר מוקנה לו שיקול דעת בהענקת הסעד . כמו כן עשויה ההפרה לגרום לנחיתותו של הנפגע , שהפר קודם לכן את ה...  אל הספר
רמות