תרומת הנפגע לאירוע ההפרה

87 § ו . האם יש לשלול מן הנפגע את הזכות לביטול כאשר הוא תרם בהתנהגותו לביצוע ההפרה ? על השלכה אפשרית אחת לתרומת הנפגע לאירוע ההפרה הצבענו לעיל , והיא נוגעת בהשפעתה של תרומה זו על הממצא בדבר "יסודיות ההפרה " . עתה נדון בהשלכות נוספות . שאלת השפעתה של התרומה להפרה 1 ראה בפרק ה לעיל , פסקה 55 ו . עולה גם ביחס לסעדים האחרים בגין הפרת חוזה , אך אנו נעסוק בסוגיה במסגרת סעד הביטול בלבד . דומה שיש להבחין בין מקרה שבו נגועה התנהגותו של הנפגע בפגם של חוסר הגינות למקרה שבו התרומה להפרה היא אינצידנטלית לפעילות מוצדקת . טול , למשל , בעל מגרש העורך חוזה עם קבלן לבנייה על מגרשו של הראשון . בעל המגרש הוא יבואן של חומרי בנייה . במהלך פעילותו כיבואן ובמגמה להרבות את רווחיו , גורם בעל המגרש לעלייה מהותית במחיריהם של חומרי הבנייה . עלייה זו גורמת לקבלן קשיים כספיים , והוא אינו עומד במועדי הבנייה . במקרה האמור קשה להצביע על יסוד של חוסר הגינות . הנפגע פעל במסגרת פעילותו העסקית הכללית ובאורח לגיטימי , וגרם להפרה רק כתוצאת לווי . הדעת נותנת , כי לנוכח היעדרו של חוסר הגינות , יקשה על הקבלן לבסס את הגבלתה של ה...  אל הספר
רמות