סיכום

. 185 § מסקנותינו העיקריות בפרק זה הן אלה : ( 1 ) הזכות לביטול בעקבות הפרה יסודית , להבדיל מן הזכות לביטול בעקבות הפרה לא יסודית , אינה מסויגת בסייג כללי של צדק . לעיתים שוקל בית המשפט שיקולי צדק , במסגרת הכרעות הלווי להחלטה בדבר תקפות הביטול . ( 2 ) למושג תום הלב ולמושג הצדק תחולה שונה בהקשרנו . אין גם מקום לגרוס 88 אולם פרופסור ידין מביע דעה שונה ( ראה לעיל הערה , 34 בעי , 47 ה"ש ... " : ( 50 לענין תרופת הביטול , אין כנראה , באותו סעיף 39 כרי להוסיף על סעיף ) 7 ב ) לחוק התרופות " . פרופסור ידין אינו מנמק את דעתו . בפסיקה הובעה דעה , שאין מקום להרחיב את סייג הצדק לסעד האכיפה באמצעות שימוש רחב יותר במוסד תום הלב , אף כי לא נשללת תחולתו העיונית של סעיף . 39 ראה ר"נ / 80 ו 2 ורטהיימר נ' הררי , לעיל הערה , 48 בע' ; 279 ע"א 48 / 81 פומרנץ נ' ק . ד . ש . בניין והשקעות בע"מ , לעיל הערה , 48 בעי . 823 לעומת זאת , מעדיף השופט ברק , בד"נ . 21 / 80 הנ"ל ( בעי , ( 271 להותיר שאלה זו פתוחה . אולם , כפי שציינו ( ראה פסקה 179 לעיל , ( אין להקיש מסייג הצדק לאכיפה לעניין סייג הצדק שבסעיף ) 7 ב , ( לא...  אל הספר
רמות